Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky R & R Slovakia s.r.o. (ďalej len „Podmienky") upravujú vzťahy medzi R & R Slovakia s.r.o. sídlom Eliášovce 660, 93038 Nový Život, IČO: 47086025, DIČ: 2023752060, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddieli s.r.o., vložka číslo: 31428/T a klientom v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí, ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto Podmienky alebo uplatňovaním práv a plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, pokiaľ v Zmluve nie je ustanovené inak. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týchto Podmienok majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689
e-mail: tt [at] soi [dot] sk

Objednávka:

Vzťahy medzi spoločnosťou R & R Slovakia s.r.o. a jej klientmi sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami záväznými pre obe strany.  Požičovňa prenajíma kanoe a príslušenstvo k vodnej turistike.  Zmluvný vzťah medzi  R & R Slovakia s.r.o.  a klientom vzniká na základe prijatia záväznej objednávky a zaplatenia zálohy vo výške 50% celkovej ceny. V prípade, že pre klienta sprostredkúva spoločnosť  R & R Slovakia s.r.o. ubytovacie a stravovacie služby, prípadne iné služby od tretej strany, výška zálohy bude osobitne dojednaná v závislosti na obchodných podmienkach tretích strán. O prijatí objednávky je klient informovaný písomne alebo e-mailom.  Po uhradení objednávky klient obdrží  od požičovne písomnú zmluvu o prenájme hnuteľného majetku a doklad o zaplatení písomne alebo osobne. Ak spoločnosť z vlastnej viny nebude schopná zabezpečiť objednané služby, klient bude písomne informovaný a bude mu vrátená záloha.

Platba:

Pre uzavretie zmluvného vzťahu medzi R & R Slovakia s.r.o.  a klientom požadujeme zálohovú platbu. Plná cena sa platí bez zálohy pri službách v cene do 30 EUR na osobu. Platbu môžete vykonať: prevodom na účet (variabilným symbolom je IČO spoločnosti, príp. Vaše rodné číslo), poštovou poukážkou, alebo osobne. Doplatok ceny uhradí klient v hotovosti najneskôr v deň začiatku prenájmu (ak nie je dohodnuté inak).

Stornovacie podmienky:

Ak klient odstúpi od zmluvy, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka, znížená o nasledovné storno poplatky:

• do 20 dní pred realizáciou služby 30% ceny
• do 7 dní pred realizáciou služby 50% ceny
• do 3 dní pred realizáciou služby 100% ceny

Prevzatie a odovzdanie materiálu

R & R Slovakia s.r.o. sa zaväzuje odovzdať klientovi dohodnuté vybavenie na dočasné užívanie v riadnom technickom stave. Vybavenie sa preberá na mieste pre nalodenie a odovzdáva na mieste ukončenia splavu. Pri preberaní podpíše klient s R & R Slovakia s.r.o.  preberací list, čím prevezme dočasnú hmotnú zodpovednosť za zverený materiál.  Pri oneskorenom vrátení požičaných vecí účtuje prenajímateľ nájomcovi od ďalšieho dňa požičovné za nevrátené vybavenie s príplatkom 150%.

Zodpovednosť za vybavenie a náhrada škody

Klient je zodpovedný za zverené vybavenie, preberá zodpovednosť aj za prípadné vzniknuté škody spôsobené ďalšími osobami, ktoré vybavenie užívajú počas doby nájmu. Klient je povinný zabezpečiť prenajaté vybavenie pred krádežou. V prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia vybavenia sa klient zaväzuje zaplatiť spoločnosti do 15 dní zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny. V prípade odcudzenia vybavenia je klient povinný neodkladne ohlásiť udalosť Polícii SR a predložiť prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže. Klient je povinný používať zverené vybavenie len k účelu, na ktoré je určené, a to obvyklým spôsobom.  Vybavenie je podľa Zmluvy určené pre vodnú turistiku a je potrebné ho chrániť pred poškodením teplom (oheň).

Zmeny a zrušenie poskytovaných služieb

• v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok
• v prípade ohrozenia bezpečnosti klientov
• pri nenaplnení minimálneho počtu klientov, nutného pre poskytnutie služby.

Zodpovednosť za bezpečnosť klientov

Každý klient spoločnosti sa zúčastňuje splavu na vlastné nebezpečenstvo.
Reklamácia služieb spoločnosti R & R Slovakia s.r.o.
Ak klient zistí, že určité služby spoločnosti nezodpovedajú svojou kvalitou a rozsahom službám uvedeným v ponukovom liste, môže ich do 14 dní reklamovať. Ak možno reklamovať službu počas jej realizácie, treba tak urobiť zodpovednej osobe. Spoločnosť je povinná sa k reklamácii klienta vyjadriť do 30 dní po obdržaní reklamácie.